Top travel putovanja

Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja TOP-TRAVEL d.o.o.

 1. Sadržaj aranžmana

  Organizator Vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

 2. Prijave i uplate

  Prijave za putovanje primaju se u agenciji "Top-travel d.o.o."
  Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu.

  a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 40% vrijednosti aranžmana, a preostalih 60% iznosa treba uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja.

  b) Za "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora.
  Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

  c) U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga (i pravilima avio kompanija).

 3. Sadržaj i cijena aranžmana

  Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u eurima, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. U slučaju promjene tečaja za više od 2% agencija zadržava pravo promijene cijena. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, odnosno u slučaju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

 4. Kategorizacija i opis usluga

  Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Top-travel d.o.o., ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 5. Putni dokumenti

  Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Top-travel d.o.o. dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Top-travel d.o.o. ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a Top-travel d.o.o. otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Top-travel d.o.o. te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

 6. Pravo organizatora na otkaz

  Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana. Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator putovanja objavljuje minimalan broj putnika. Organizator je dužan sve kupce obavijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka aranžmana, te im mora vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

 7. Pravo organizatora na promjenu programa

  Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

 8. Putno osiguranje i osiguranje od rizika otkaza putovanja

  Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Top-tarvel d.o.o., pri čemu Top-travel d.o.o. sudjeluje samo kao posrednik. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Top-travel d.o.o. zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Top-travel d.o.o. se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 9. Odustajanje putnika od putovanja

  Ako putnik otkaže ili prekine putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator putovanja, prema slijedećoj ljestvici:

  • za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 40% cijene aranžmana
  • za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 60%
  • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 80%
  • za otkaz od 14 do 0 dana prije polaska na put, odnosno za "no- show", ili za prekid putovanja koji je nastao od strane putnika, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana.

  Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Organizator će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 15 €.

 10. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

  Za sve aranžmane gdje je Top-travel d.o.o. glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Top-travel posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Top-travel d.o.o. ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 11. Obveze organizatora putovanja

  Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku izdati odgovarajuća dokumenta za uplaćeno putovanje. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

 12. Obveze putnika

  Putnik je dužan:

  • posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija.
  • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima "Svjetske zdravstvene organizacije". U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja, te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 10,
  • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se boravi tijekom putovanja
  • pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri
  • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja
  • prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja.

  U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizatoru putovanja za učinjenu štetu.

 13. Prtljaga

  Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Top-travel d.o.o. ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 14. Zdravstveni propisi

  Putnik je dužan obavijestiti Top-travel d.o.o. o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 15. Rješavanje prigovora

  Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor.

  Postupak u svezi s prigovorom:

  • Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
  • Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
  • Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.
  • Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok organizator ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

  Ako je ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao "last minute" (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl., ovisno o organizatoru), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje organizator putovanja ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

 16. First Minute akcije/Last Minute akcije/Posebne akcije/Fortuna akcije/Poklon bonovi za putovanja

  Za potvrdu rezervacija po "Fortuna sistemu" ili po "Last/First minute" ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati neospornu naplatu. U slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika po navedenim ponudama, Top-travel d.o.o. ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana. U slučaju slabe prodaje aranžmana Agencija zadržava pravo spuštanja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije u svrhu lakše prodaje aranžmana. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana.

  Poklon bon koji je uplaćen u agenciji Top-travel d.o.o., vrijedi 6 mjeseci od dana izdavanja poklon bona, vrijedi samo na osobu koja je nositelj poklon bona.Poklon bon ne može se prenostiti na druge osobe niti ga se može zamijeniti za novac.Ukoliko je putovanje, koje je uplaćeno putem poklon bona, otkazano od strane organizatora putovanja, poklon bon može se iskoristiti za neko drugo putovanje iz ponude Top-travel d.o.o. Ukoliko je novoodabrano putovanje jeftinije od vrijednosti poklon bona, razlika vrijednosti se ne isplaćuje. Ukoliko putniku/nositelju poklon bona, ne odgovara niti jedno drugo putovanje iz ponude Top-travel d.o.o., putnik/nositelj poklon bona, nema pravo na povrat sredstava koje je uplatio za isti.

 17. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

  U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Uniqa osiguranje d.d. Zagreb, Planinska 13 A, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana osiguranja: 45-7002697235.

 18. Osiguranje od odgovornosti

  Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Top-travel d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva Uniqa osiguranje d.d. Zagreb, sklopljen ugovor broj 11-7002697234 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

 19. Zaštita osobnih podataka

  Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Top-travel d.o.o. se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Top-travel d.o.o..

 20. Informacije

  Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u samom programu putovanja.

 21. Završne odredbe

  Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Opći uvjeti i upute o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s agencijom Top-travel d.o.o. odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Top-travel d.o.o.. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti za prijevoz, putnike i prtljagu u zračnom prijevozu

I. Područje promjene

 • Opće odredbe
  Uvjeti prijevoza za putnike, prtljagu i robu (dalje u tekstu samo kao “Uvjeti”) odnose se na ukupni redoviti i neredoviti unutrašnji i međunarodni promet putnika, prtljage i robe, koji vrši prijevoznik, uključujući i službe povezane s tim prometom i prijevozom, kao i proces kupovanja putne karte kod IATA agenta.
 • Besplatan promet ili prijevoz
  Ukoliko je riječ o prometu ili prijevozu koji se vrši besplatno, prijevoznik ima pravo u potpunosti ili djelomično isključiti valjanost ovih Uvjeta.
 1. DUŽNOSTI PUTNIKA U ZRAČNOM PROMETU
  • Putnik je dužan prije kupnje putne karte i ukrcaja u zrakoplov na zahtjev djelatnika IATA agenta ili prijevoznika ili državnih organa dokazati svoj identitet i priložiti odgovarajuće putne dokumente.
  • Putnik je dužan informirati se o neophodnosti vize ili cijepljenja za državu u koju ili kroz koju putuje.
  • Prilikom kupnje putne karte putnik je dužan obavijestiti zračnog prijevoznika posredstvom IATA agenta o svojim zdravstvenim problemima, koji bi mogli otežati njegov prijevoz ili negativno utjecati na tijek leta.
   IATA agent preporučuje da se zbog bolesti ptičje gripe, SARS-a, ebole, malarije i virusnog meningitisa putnik prije putovanja detaljnije informira na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO www.who.int) te prikupi obavijesti o mogućnosti cijepljenja prije odlaska u inozemstvo, preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO www.hzzo-net.hr), kao i o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu.
  • Putnik je dužan podvrgnuti se sigurnosnom pregledu koji uključuje i njegovu predanu i nepredanu prtljagu.
  • Prema važećim međunarodnim propisima putnik u svoju ručnu prtljagu ne smije uključiti oružje, streljivo, noževe, igračke koje odgovaraju stvarnom ubojitom oružju (npr. pištolji, granate) te ostale predmete slične prirode. Ti predmeti mogu biti spremljeni jedino kao predana prtljagu. Prijevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti za čuvanje tih predmeta. Tvari opasne prirode (eksplozivi i streljivo, goriva, lužine, komprimirani plinovi, otrovi ili toksični i zarazni materijali, oksidirajuće tvari, radioaktivni materijal, magnetski materijal i ostala opasna roba) moguće je prevoziti samo pod osobitim prijevoznim uvjetima.
  • Putnik je dužan poštovati osobitosti zračnog prijevoza i pridržavati se upozorenja prijevoznika koja se tiču prije svega:
   • ukrcaja, skupljanja i kretanja u prostorijama određenima za putnike,
   • ulaska i izlaska iz zrakoplova,
   • pohrane odjeće i nepredane (ručne) prtljage u zrakoplovu.
  • Putnik je dužan suzdržati se od ponašanja koje bi moglo ugroziti sigurnost i odvijanje zračnog prijevoza, smetati ili uznemiriti ostale putnike ili biti razlogom njihove tužbe, sprečavati pravilno obavljanje dužnosti posade zrakoplova, oštetiti imovinu prijevoznika ili putnika, suzdržati se od prekomjernog uživanja u alkoholu na palubi zrakoplova.
  • Putnik je, nadalje, dužan:
   • pristupiti mjestu ukrcaja i izvršiti sve tražene formalnosti i ukrcajne procedure na vrijeme, ne kasnije od vremena koje je odredio prijevoznik. Putniku se preporučuje da se o tome raspita kod prijevoznika ili njegova ovlaštenog agenta;
   • na poziv posade zrakoplova ili na znak na svjetlećem panelu prilikom uzlijetanja ili slijetanja, odnosno tijekom leta, privezati se sigurnosnim pojasevima,
   • na traženje posade zrakoplova premjestiti se na određeno sjedalo, ako je to potrebno iz operativnih razloga,
   • pridržavati se naloga o zabrani pušenja na palubama svih zrakoplova. Kršenje zabrane može biti kažnjeno novčanom kaznom,
   • tijekom leta ne koristiti određene elektroničke naprave i uređaje koji svojim radom mogu negativno utjecati na funkcioniranje i rad elektroničkih uređaja i naprava zrakoplova. Kršenje navedenog može biti kažnjeno novčanom kaznom.
   • neophodno se podvrgnuti prvoj pomoći ako se tijekom leta pojave zdravstveni problemi, izvijestiti osoblje o osobnim i zdravstvenim podacima i podvrgnuti se liječničkom pregledu,
   • nadoknaditi prijevozniku sve naknade za štetu koju je putnik uzrokovao ili počinio svojim nedoličnim ponašanjem (npr. uništavanje unutrašnjosti zrakoplova, ilegalni prijevoz opasnih životinja, stvari itd.),
   • tijekom leta pridržavati se uputa kapetana i posade zrakoplova
   • podvrgnuti se propisanom sigurnosnom pregledu koji provode organi državne uprave ili ovlaštene organizacije,
   • prilagoditi svoju odjeću i vanjski izgled tako da odgovara standardima zračnog prijevoza.
   • ROKOVI ZA CHECK-IN. Vrijeme navedeno na planu leta/potvrdi je vrijeme polijetanja zrakoplova. Vrijeme
    polijetanja nije vrijeme u kojem se morate prijaviti na let, niti vrijeme u kojem morate biti spremni za ukrcaj
    na let (boarding). Vaš prijevoznik može odbiti ukrcati vas ukoliko kasnite. Vrijeme za prijavu na let, koje
    navodi vaš prijevoznik, predstavlja najkasniji trenutak kada putnici mogu biti prihvaćeni za putovanje; vrijeme
    ukrcavanja, koje navodi vaš prijevoznik, je najkasniji trenutak, kada se putnici moraju pojaviti na vratima za
    ulaz u zrakoplov kako bi se ukrcali na let.

II. Zajedničke odredbe, odgovornost zračnog prijevoznika u zračnom prijevozu putnika, prtljage i robe

 1. ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA
  • Prijevoznik je dužan osigurati da putnici budu upoznati sa smještajem i načinom uporabe:
   • sigurnosnih pojaseva,
   • izlaza u slučaju nužde i uređaja koji su predviđeni za zajedničku uporabu,
   • prsluka za spašavanje i maski za kisik, ukoliko je korištenje tih sredstava propisano za putnike,
   • ostalih uređaja u slučaju nužde, predviđenih za individualnu uporabu.
  • Putnici moraju biti upoznati s pravilom o zabrani pušenja i korištenja elektroničkih uređaja na palubi zrakoplova, kršenje kojeg može biti kažnjeno novčanom kaznom.
  • Ukoliko se javi potreba, prijevoznik je dužan upoznati putnike s postupcima u slučaju nužde koji odgovaraju trenutnoj situaciji.
  • Prijevoznik je dužan osigurati mogućnost korištenja sigurnosnih pojaseva prilikom uzlijetanja, slijetanja, pojave turbulencije i u bilo kojem drugom slučaju na poziv kapetana zrakoplova te je dužan upoznati putnike o pohrani njihovih stvari u zrakoplovu.
 2. OPĆA ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA SE PROVODI
  • u unutrašnjem zračnom prijevozu na temelju supstancijalnog prava Republike Hrvatske koje uređuje prijevoz i zračni prijevoz.
  • u međunarodnom zračnom prijevozu na temelju Ugovora o ujednačavanju nekih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu tzv. Varšavskom konvencijom čl. 15/1935., u izmjenama Haškog protokola čl. 15/1966.
 3. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIJEVOZNIKA
  • odgovornost prijevoznika u duhu Varšavske konvencije, dopunjene i izmijenjene Haškim protokolom, za štetu nastalu smrću ili ranjavanjem putnika ograničena je iznosom od 20.000, – USD, iznosom od 58.000, – USD (75.000, – USD uključujući pravne troškove) – u duhu Montrealskog dogovora za letove do/iz/preko SAD-a i Kanade.
 4. ODGOVORNOST ZA ŠTETU
  • prijevoznik je odgovoran samo za štetu nastalu na vlastitoj liniji. Prijevoznik koji je izdao putnu kartu ili ukrcao prtljagu na liniju drugog prijevoznika, nastupa samo kao njegov agent.
   Putnik ima, unatoč tome, pravo tražiti odštetu, u slučaju predane prtljage, od prvog ili posljednjeg prijevoznika.
  • prijevoznik ne odgovara za štetu prouzrokovanu na ručnoj prtljazi ili drugim stvarima za čiju je brigu i čuvanje zadužen putnik, s iznimkom slučajeva kad je šteta nastala krivnjom prijevoznika ili kad je putnik izgubio mogućnost brinuti se o svojoj prtljazi. Ako je pak šteta nastala zajedničkom krivnjom putnika i prijevoznika, snosit će podijeljenu odgovornost s obzirom na svoj udio u uzrokovanju štete.
  • prijevoznik je odgovoran do visine stvarne štete, najviše do granice ograničenja njegove odgovornosti. Prijevoznik ne odgovara za neizravnu štetu niti za izmaklu dobit,
  • prijevoznik je odgovoran za gubitak ili kašnjenje koje je nastalo u tijeku zračnog prijevoza njegovom krivnjom,
  • prijevoznik nije odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili oštećenje koje je uzrokovano prirodnim putem, smrću životinja ili ponašanjem životinja, kao što je ujedanje, udaranje, probadanje ili gušenje ili pogrešnim čuvanjem životinje, ili nemogućnosti životinje za prilagodbom različitim uvjetima zračnog prijevoza,
  • prijevoznik ne odgovara za štetu na lomljivim i krhkim predmetima ili lako kvarljivim stvarima, zatim, ne odgovara za gubitak novca, nakita, plemenitih kovina, lijekova, ključeva, videokamera, fotoaparata i drugih elektroničkih uređaja, obveznica i vrijednosnih papira ili ostalih vrijednosti, poslovnih dokumenata, putovnica i drugih identifikacijskih isprava, koje su smještene u putnikovu predanu prtljagu, sa znanjem ili bez znanja prijevoznika. Prijevoznik nije odgovoran za oštećenje putnikove prtljage koje je uzrokovano sadržajem prtljage,
  • u slučaju prijevoza putnika čija je dob, psihičko i fizičko stanje takvo da je opasno ili rizično za tu osobu, prijevoznik neće biti odgovoran za bilo kakvu bolest, ozljedu ili nesposobnost, uključujući i smrt ako je ta bolest, ozljeda, nesposobnost ili smrt posljedica navedenog stanja takve osobe,
  • ograničavanje odgovornosti prijevoznika odnosi se na sve zaposlenike, agente i zastupnike prijevoznika.
 5. UZASTOPNI PRIJEVOZNICI

  Prijevoz koji obavlja prijevoznik i drugi prijevoznici na temelju jedne putne karte ili uz nju pripojenih karata smatra se jednim prijevozom. Ako prijevoz obavlja nekoliko prijevoznika, svaki se od njih, koji prihvaća putnike, prtljagu ili robu, smatra ugovornom stranom ugovora o prijevozu prema važećim međunarodnim sporazumima.
  Prilikom takvog prijevoza putnici ili njihovi zastupnici mogu pozivati na odgovornost isključivo prijevoznika koji je izvršio prijevoz tijekom kojeg je došlo do događaja koji su rezultirali pravom za naknadu štete s iznimkom slučajeva kada prvi prijevoznik preuzme ugovorom odgovornost za čitav put.
  Ako se radi o prtljazi ili robi, putnik ili pošiljatelj može pozivati na odgovornost prvog prijevoznika, zatim putnik ili primatelj, ovlašten za preuzimanje prtljage ili robe može tražiti odštetu od posljednjeg prijevoznika, a zatim, svaki od njih, može tražiti odštetu od prijevoznika koji je izvršio prijevoz prilikom kojeg je došlo do uništavanja, gubitka ili oštećenja prtljage ili robe ili je došlo do kašnjenja. Ti su prijevoznici zajednički i neraskidivo odgovorni prema putniku, pošiljatelju ili primatelju.

 6. NAČIN I ROKOVI ZA REKLAMACIJU
  • Prouzročenu štetu na zdravlje, ručnu prtljagu i na ostalom osobnom vlasništvu putnik je dužan odmah prijaviti prijevozniku, koji će o tom sastaviti zapis. Prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prijevoza. U slučaju znatnih ozljeda prijevoznik je dužan sam prijaviti štetu.
  • Štetu na predanoj prtljazi putnik je dužan odmah reklamirati kod prijevoznika, najkasnije do 7 dana od preuzimanja prtljage. Štetu na prevezenoj robi nužno je reklamirati odmah, najkasnije do 14 dana od njenog preuzimanja. Prigovor za odgovornost za zakašnjenje treba predati u pismenom obliku u roku od dvadeset i jednog dana od dana kad je prtljaga ili roba predana. Prilikom neisporuke robe potrebno je uputiti reklamaciju do 120 dana od dana izdavanja prtljažnog lista.
  • Pravo na nadoknadu štete nestaje po isteku 2 godine od dana slijetanja do mjesta odredišta ili od dana kad je prijevoz prekinut.
 7. VALJANOST I DJELOTVORNOST
  • Na ove Uvjete prijevoza putnika, na sva prava i obveze putnika i prijevoznika iz ovih Uvjeta prijevoza putnika, kao i na sve međusobne odnose koji nisu izričito uređeni ovim Uvjetima prijevoza putnika i sve sporove koji proiziđu između putnika i agencije primjenjivat će se kao mjerodavno pravo supstancijalno pravo Republike Hrvatske.
  • Za rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju ovih Uvjeta prijevoza putnika, bit će nadležan stvarno nadležan sud u Republici Hrvatskoj.
  • Jedino je hrvatski tekst ovih Uvjeta prijevoza putnika autentičan. Postoje li razlike između hrvatskog teksta i teksta na drugom jeziku ovih Uvjeta prijevoza putnika, za njihovo tumačenje je mjerodavan tekst na hrvatskom jeziku.
  • Ovi Uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 15. travnja 2008. godine.
 8. UVJETOVAN PRIJEVOZ OSOBA I PRATNJA DJECE
  • Uvjetovan prijevoz
   Prijevoz putnika kojemu bi, s obzirom na njegovo fizičko, psihičko stanje ili dob, prilikom zrakoplovnog prijevoza bilo ugroženo zdravlje ili načinjena neka druga šteta, provodi se uz uvjet da prijevoznik ne snosi odgovornost za moguće povrede, bolest ili drugu štetu, uključujući i smrt putnika te štetu nastalu na stvarima koje putnik ima uz sebe – ako takav kvar ili šteta nastanu kao posljedica prijevoza. Prilikom prijevoza bolesnih osoba i trudnica (maksimalno do 34. tjedna trudnoće) potrebno je priložiti na propisanom obrascu liječničku potvrdu kojom se potvrđuje da je putnik sposoban uključiti se u zrakoplovni prijevoz. Putnik je dužan navedeni obrazac podignuti prilikom kupnje putne karte. Prijevoz trudnica od 34. tjedna trudnoće nadalje provodi se isključivo na vlastiti rizik majke i djeteta i zrakoplovni prijevoznik se odriče bilo kakve odgovornosti. Prijevoznik ima pravo odbiti prijevoz trudnice u tom slučaju. U slučaju nagle smrti putnika za vrijeme leta njegovo će tijelo biti iskrcano iz zrakoplova u najbližoj zračnoj luci i prema protokolu predano kompetentnim mjesnim organima na daljnje čuvanje i omogućavanje naknadnog prijevoza.
  • Pratnja djece
   Djeca od 8 do 12 godina starosti mogu putovati sama jedino uz pretpostavku da su na mjesto polaska stigla u pratnji odrasle osobe od koje prijevoznik mora primiti pismenu izjavu na propisanom obrascu kojom se potvrđuje da će druga odrasla osoba dočekati dijete na mjestu dolaska. Obrasci se mogu nabaviti u prodajnim uredima. Prijevoznik može zahtijevati da se starost djeteta pouzdano utvrdi. Nepraćena djeca mlađa od 8 godina mogu biti uključena u prijevoz samo u posebnim uvjetima koje je odredio prijevoznik. Te uvjete priopćuje IATA agent.
 9. PRTLJAGA
  • Opće odredbe
   Prtljaga se prevozi kao predana i nepredana (ručna prtljaga). Putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage prema daljnjim odredbama ovih Uvjeta.
  • Predana prtljaga
   Kao predana prtljaga primaju se dobro zatvoreni i zaključani kovčezi ili druga prtljaga koja se može čvrsto zatvoriti. Uz suglasnost prijevoznika, u prijevoz mogu biti uključeni također i drugi predmeti. Za prtljagu koju putnik preda prijevozniku (predana prtljaga), putniku se kao potvrdu o preuzimanju izdaje prtljažni identifikacijski privjesak, koji je putnik dužan sačuvati u slučaju reklamacije. Kao predanu prtljagu moguće je također prevoziti živežne namirnice i male životinje, prema propisima koje odredi prijevoznik. Svaki komad prtljage koji putnik želi predati mora biti označen s vanjske i unutrašnje strane identifikacijskom oznakom na kojoj stoji putnikovo ime i njegova kontaktna adresa u mjestu dolaska (na primjer adresa hotela). Ime naznačeno na toj oznaci mora odgovarati podacima na putnoj karti i ostalim putnim ispravama. Prtljaga, uključujući i onu sa zip zatvaračem, mora biti zabravljena, kako tijekom prijevoza ne bi došlo do njenog otvaranja. Prijevoznik ne odgovara za prtljagu koja odmah nakon slijetanja nije preuzeta. Predana se prtljaga prevozi u skladišnom prostoru zrakoplova i, u pravilu, istim zrakoplovom kao i putnik. Ako takav prijevoz nije moguć, ostvarit će se najbližom mogućom vezom.
   Prijevoz prtljage i stvari, koje bi mogle ugroziti sigurnost leta, osoba ili imovine, isto kao i prtljage i stvari koje bi prilikom zrakoplovnog prijevoza mogle biti znatno oštećene ili su neprikladno zapakirane, prijevoznik može isključiti iz prijevoza prije uzlijetanja ili bilo kada tijekom puta.
   Putnik ima pravo na besplatan prijevoz predane prtljage koja po svojim dimenzijama, sadržaju i ostalim značajkama odgovara propisima prijevoznika.
  • Nepredana prtljaga (ručna prtljaga)
   Ručna prtljaga koju putnik može ponijeti sa sobom u zrakoplov određena je dimenzijama: maksimalna duljina 56 cm, maksimalna širina 45 cm te maksimalna dubina 25 cm, dok njihov zbroj maksimalno iznosi 115 cm. Putnik smije imati uz sebe samo jedan komad ručne prtljage maksimalne težine 5 kg, ukoliko to nije drukčije određeno unutrašnjim propisima prijevoznika. Prijevoznik ima pravo provjeriti težinu i dimenzije ručne prtljage.
   U kabini zrakoplova besplatno se prevoze dolje navedeni predmeti za osobnu uporabu koje putnik ima uz sebe i sam ih čuva:
   • mala ženska torbica
   • kaput, šal ili pokrivač
   • kišobran ili štap
   • fotoaparat, videokamera, dalekozor, malo osobno računalo ili mobilni telefon
   • košara za dijete i hrana za dijete tijekom leta
   • naočale i ortopedska pomagala za putnike s invaliditetom.
   Besplatno se, također, prevozi potpuno sastavljeno vozilo za osobu s invaliditetom koje se iz kapacitetnih razloga pohranjuje u skladišni prostor zrakoplova.
  • Posebna vrsta prtljage
   Isključivo uz prethodnu suglasnost prijevoznika i pod uvjetima koje je odredio prijevoznik moguće je prevoziti:
   žive životinje, uključujući ptice i gmazove (prijevoz se provodi na odgovornost putnika te samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno).
  • Prijevoz se provodi:
   • u putničkom dijelu zrakoplova (u kabini) ili u skladišnom prostoru
   • kao roba, vidi članak 17, stavka 5 Uvjeta.
    Besplatno se, pored navedenog, u kabini zrakoplova može prevoziti pas ako prati osobu oštećena vida ili sluha te pas namijenjen zaštiti ljudskih života. Psi moraju biti opremljeni vodilicom, brnjicom, potvrdom o cijepljenju i drugom traženom dokumentacijom.
   • prijevoz oružja i streljiva:
    oružje svih vrsta može biti primljeno u zrakoplovni prijevoz samo na onim mjestima u kojima je to važećim propisima dopušteno. Oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i smješteno isključivo u skladišnom prostoru zrakoplova. Streljivo, koje je svojim svojstvima eksplozivno, pripada u tzv. opasni teret i može se prevoziti prema uvjetima navedenima u IATA priručniku za prijevoz opasnog tereta.
   • prijevoz diplomatske prtljage dopušten je diplomatskim kuririma u putničkoj kabini zrakoplova.
  • Višak prtljage
   Pri korištenju tzv. komadnog sustava prijevoza prtljage do/iz SAD-a, teritorija SAD-a i Kanade, za svaki komad prtljage viška ili za prekoračenje veličine ili težine prtljage plaća se čvrsto utvrđena pristojba određena prema mjestu dolaska.
   Prtljaga na ostalim linijama, koja ima težinu veću od dopuštene, bit će prevezena prema kapacitetnim mogućnostima prijevoznika te će za nju biti obračunata prevoznina prema težini određena pristojbom za 1 kg na osnovi tarife prijevoznika.
  • Udruživanje težine prtljage
   Ako dva ili više putnika koji zajednički putuju do istog mjesta istim zrakoplovom predaju na ukrcaj svoju prtljagu u isto vrijeme i na istom mjestu, bit će im dopuštena skupna težina prtljage, koja odgovara zbroju dopuštene slobodne težine prtljage tih putnika.
  • Pregled prtljage
   Prijevoznik se može u prisutnosti putnika uvjeriti u sadržaj njegove prtljage. Ako je putnik odsutan, prijevoznik ima pravo u prisutnosti barem jednog svjedoka, koji nije zaposlenik prijevoznika, otvoriti prtljagu putnika, ako ustanovi da sadržava predmete kojima se uskraćuje prijevoz ili prijevoz kojih zahtijeva posebni režim.
  • Nepraćena prtljaga
   Prijevoz nepraćene prtljage vrši se po posebnim propisima prijevoznika.
  • Prtljaga s proglašenom vrijednošću
   Putnik ima mogućnost proglasiti vrijednost predane prtljage većom nego je vrijednost odgovornosti zrakoplovnog prijevoznika pod pretpostavkom da je prijevoznik odredio tarifne uvjete u tom slučaju.
  • Preuzimanje predane prtljage
   • putnik je dužan preuzeti svoju prtljagu odmah po slijetanju,
   • prtljagu može preuzeti jedino imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska. Prijevoznik nije dužan ustanoviti je li imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska preuzeo prtljagu i ne odgovara za gubitak, štetu, ili druge troškove koji bi nastali putniku s tim u vezi,
   • oštećenje, neizdavanje ili gubitak prtljage nužno je prijaviti prijevozniku odmah prilikom preuzimanja prtljage, koji je dužan sastaviti zapis o tome. U suprotnom se pretpostavlja da je prtljaga bila predana u ispravnom stanju,
   • prilikom kasnijeg prijavljivanja štete putnik mora dokazati uzročnu vezu između prijavljene štete i pripadajućeg prijevoza.
 10. RED LETENJA
  • Red letenja
   Prijevoznik će nastojati, maksimalnim trudom, prevesti putnika i njegovu prtljagu u skladu s redom letenja koji je na snazi za dan putovanja. Redovi letenja mogu biti promijenjeni bez prethodne obavijesti. Prijevoznik ne odgovara za neizravne i nasljedne štete.
  • Nepravilnosti u zrakoplovnom prijevozu
   • iz osobitih razloga koji ne ovise o prijevozniku (iz razloga tzv. “više sile”, na primjer: vremenskih uvjeta, tehničkih razloga koji nisu greška prijevoznika, u slučaju rata, štrajka organizacija koje vrše službu prijevoza i sl.) prijevoznik može odgoditi, otkazati, ukinuti, preusmjeriti let, promijeniti vrstu zrakoplova ili predati zastupništvo drugom prijevozniku, a da ne snosi daljnju odgovornost, osim dužnosti osiguravanja prijevoza drugim zrakoplovima ili drugim prijevoznim sredstvima ili vraćanja prevoznine.
   • ako je let odgođen, kasni, otkazan je ili je promijenjena vrsta zrakoplova u okolnostima koje su nastale kao greška prijevoznika, a prijevoznik nije u mogućnosti osigurati unaprijed potvrđeno mjesto, putnik se ne može iskrcati na unaprijed utvrđenom ili konačnom odredištu, ili ako okolnosti utječu na to da putnik zakasni na povezni let, prijevoznik je dužan ili:
    • prevesti putnika nekom drugom redovitom linijom na kojoj ima slobodnog mjesta ili
    • preusmjeriti putnika do konačnog odredišta označenog na putnoj karti svojim redovitim letom ili letom nekog drugog prijevoznika ili osigurati zemaljski prijevoz za putnika. Ukoliko troškovi prevoznine, troškovi plaćanja za višak prtljage i ostale usluge povezane s promjenom puta prekorače vrijednost plaćene cijene putne karte ili njezinog dijela, prijevoznik neće od putnika zahtijevati dodatne prevoznine ili ostale naknade i platit će putniku razliku ukoliko su prevoznine i naknade za promijenjeni smjer niže od onih koje je putnik platio ili će:
    • vratiti prevoznine sukladno s odredbom članka 13 navedenih Uvjeta te neće imati prema putniku nikakve daljnje odgovornosti,
    • omogućiti putniku s potvrđenom rezervacijom, kojem je bio uskraćen ukrcaj u zrakoplov iz razloga nedostatka mjesta u zrakoplovu, odgovarajuću naknadu određenu propisima prijevoznika.
   • prijevoznik ne snosi odgovornost za pogreške i propuste u redovima letenja ili drugim informacijama dobivenih od zaposlenika ili agenata prijevoznika o vremenu polaska ili dolaska te o prometu zrakoplova, s iznimkom u slučajevima kad je prijevoznik svjestan da će svojim ponašanjem ili propustom uzrokovati štetu.